There are no translations available.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

(la distanță în domeniul comerțului electronic)

Definițiile principale

Cumpărător – persoană fizică care intenționează să comande sau să procure produse, sau care comandă, procură sau folosește produse exclusiv pentru necesități personale, familiale, casnice și altele, care nu țin de desfășurarea activității de întreprinzător, care a plasat o Comandă în Magazinul online al Vânzătorului, sau este specificat în Comandă drept cumpărător (destinatar) al Produsului.

Cumpărător Înregistrat – Cumpărător înregistrat pe site-ul Magazinului online, care i-a oferit cu acest scop Vânzătorului informații individuale despre sine (numele, prenumele, patronimicul, adresa poștei electronice, telefonul etc.), care pot fi folosite repetat pentru perfectarea Comenzii. Aceste informații se oferă la perfectarea Comenzii.

Vânzător: INT SPACE GROUP SRL

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C. Brâncuși 124/1,

IDNO 1022600019511

Magazin online – site pe care orice Cumpărător poate lua cunoștință de produsele comercializate de Vânzător (în continuare – „Produs”), descrierea și prețurile acestora, poate selecta un Produs anumit, modul de achitare și livrare a Produsului, perfecta Comanda. Magazinul online se află pe Internet, pe adresa www.new.faberlic.com.

Produs – obiect de vânzare-cumpărare, neretras și nelimitat în circuitul civil și oferit spre vânzare în Magazinul online prin plasare în compartimentul respectiv al Magazinului online. Obiect de vânzare - cumpărare pot fi doar Produsele marcate în Magazinul online ca Produse cu statut „disponibil”, pentru achiziția cărora Vânzătorul a expediat prin mijloace de comunicații electronice confirmarea sa ca răspuns la comanda perfectată de Cumpărător.

Comandă – solicitarea perfectată a Cumpărătorului pentru cumpărarea și livrarea pe adresa menționată în solicitare a Produselor selectate în Magazinul online, expediată prin intermediul rețelei. Comanda reprezintă oferta Cumpărătorului, adresată Vânzătorului cu scopul încheierii Contractului cu ajutorul mijloacelor electronice, reglementat prin Legea RM privind comerțul electronic nr. 284 din 22.04.2004. Contractul de vânzare-cumpărare cu Cumpărătorul se consideră încheiat după acceptarea (confirmarea Vânzătorului) cu ajutorul mijloacelor electronice a primirii informației despre comanda Cumpărătorului (ofertă), din momentul primirii acesteia – schimbului de informații afirmative referitoare la Produs

1. Obiectul Contractului. Prevederi generale

1.1. Prezentul contract de vânzare-cumpărare (în continuare – „Contract”) stabilește modul de vânzare - cumpărare a Produselor cu amănuntul în Magazinul online și conform art. 1029 alin. 3 CC RM reprezintă oferta publică oficială a INT SPACE GROUP SRL (Vânzător), adresată persoanelor fizice (Cumpărătorilor). Raporturilor Părților li se aplică prevederile CC RM (inclusiv, prevederile privind vânzarea-cumpărarea (capitolul 1 (Partea I, VII) Titlul 3, Cartea a Treia a CC RM), prevederile privind contractele încheiate cu folosirea mijloacelor electronice, obligațiunile precontractuale în cazul contractelor la distanță, Legea RM privind protecția consumatorilor nr.105 din 13.03.2003, Legea RM privind comerțul electronic nr. 284, Regulile de vânzare a unor tipuri de produse și alte acte juridice, adoptate conform acestora.

Fiind menționați colectiv, Vânzătorul și Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat sunt denumiți în continuare „Părți”, iar fiecare separat - „Parte”.

1.2. Fiecare Parte îi garantează celeilalte Părți că deține capacitatea juridică și de exercițiu necesare, precum și toate drepturile și împuternicirile necesare și suficiente pentru încheierea și executarea Contractului.

1.3. Comandând Produse din Magazinul online, Cumpărătorul acceptă toate prevederile Contractului.

1.4. Vânzătorul se obligă să-i vândă Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat, iar Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat se obligă să primească și să plătească Produsul comandat din Magazinul online.

1.5. Vânzătorul își rezervă dreptul să opereze modificări la prezentul Contract, pentru aceasta Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat se obligă să urmărească cu regularitate modificările la Contract, plasate în Magazinul online www.new.faberlic.com. În caz de modificare a prevederilor Contractului, Vânzătorul plasează notificarea respectivă în Magazinul online și textul modificat al Contractului cu cel târziu 7 (șapte) zile lucrătoare înainte ca acestea să intre în vigoare.

1.6. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat acceptă prevederile prezentului Contractului și Contractul se consideră încheiat de Părți:

1.6.1. Dacă Cumpărătorul nu este Cumpărător Înregistrat – din momentul în care Vânzătorul a confirmat Comanda perfectată de Cumpărător în Magazinul online;

1.6.2. Dacă Cumpărătorul se înregistrează independent în Magazinul online – din momentul în care Cumpărătorului i s-a expediat pe e-mail-ul său și pe numărul de telefon mobil, specificat de Cumpărător la înregistrare, o scrisoare cu parola, codul de verificare și numărul de înregistrare;

1.6.3. Dacă Cumpărătorul este înregistrat de un alt Cumpărător Înregistrat – din momentul în care Cumpărătorului, pe care îl înregistrează Cumpărătorul Înregistrat, i s-a expediat pe e-mail-ul său și pe numărul de telefon mobil, specificate la înregistrare, o scrisoare cu parola, codul de verificare și numărul de înregistrare.

1.7. Versiunea în vigoare a Contractului este plasată în Magazinul online. Vânzătorul este în drept să modifice și/sau să completeze Contractul oricând, plasând în Magazinul online versiunea actualizată a Contractului. Prevederile Contractului actualizat se aplică Comenzilor perfectate după intrarea în vigoare a versiunii actualizate a Contractului.

2. Înregistrarea în Magazinul online

2.1. În Magazinul online pot perfecta Comenzi Cumpărătorii Înregistrați și Cumpărătorul (persoană fizică).

2.2. La înregistrarea în Magazinul online Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat poartă răspundere pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor oferite la înregistrare. Dacă Cumpărătorul este înregistrat de către un Cumpărător Înregistrat, răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor oferite la înregistrare revine acestui Cumpărător Înregistrat.

2.3. La înregistrarea independentă sau înregistrarea de către un Cumpărător Înregistrat, se specifică datele următoare:

Numele

Prenumele

Patronimicul

E-mail

Telefonul mobil

Adresa poștală

2.4. După introducerea datelor și confirmarea acestora Cumpărătorului Înregistrat, pe e-mail-ul și numărul de telefon mobil ale acestuia se expediază o scrisoare cu parolă, codul de verificare și numărul de înregistrare. Login-ul este numărul de înregistrare, parola – orice simboluri (litere latine și/sau cifre) în număr de cel puțin șase simboluri. Identificarea individuală a Cumpărătorului Înregistrat permite evitarea acțiunilor neautorizate ale vreunor terți în numele Cumpărătorului Înregistrat. Cumpărătorul Înregistrat poartă răspundere independentă pentru toate efectele negative, dacă transmite login-ul și parola unor terți.

2.5. Login-ul și parola îi permit Cumpărătorului Înregistrat să utilizeze cabinetul personal în Magazinul online, inclusiv: să perfecteze Comenzi, să depună solicitări de amânare a plății etc.

3. Perfectarea și termenele de executare a Comenzii

3.1. Comanda Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat poate fi perfectată în Magazinul online.

3.2. La perfectarea Comenzii Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat completează formularul Comenzii pentru Produs în Magazinul online. Comanda se consideră perfectată în modul corespunzător din momentul validării Comenzii de către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat (funcția „Validează comanda” din cabinetul personal din Magazinul online).

3.3. Cumpărătorul Înregistrat are dreptul să modifice componența Comenzii până în momentul intrării acesteia la asamblare, notificându-l pe Vânzător în acest sens în cabinetul personal din Magazinul online.

3.4. Atunci când Produsul a sosit la punctul de eliberare al agentului însărcinat de Vânzător să elibereze Produsul Cumpărătorului (în continuare – „PE”), Cumpărătorul este informat printr-un mesaj SMS.

3.5. Dacă Produsul este livrat cu ajutorul unor terți (serviciu de curieri, prestatori de servicii poștale înregistrați etc.), acești terți îl anunță pe Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat despre sosirea Comenzii.

3.6. Dacă la momentul formării Comenzii Produsul necesar este indisponibil, atunci Cumpărătorul Înregistrat poate comanda Produsul, folosind funcția „Autocomandă”. Vânzătorul îl va anunța pe Cumpărătorul Înregistrat despre disponibilitatea Produsului în cabinetul personal, imediat cum Produsul va sosi la Vânzător. Lista de Produse disponibile pentru autocomenzi este determinată la discreția Vânzătorului.

4. Livrarea Produsului

4.1. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a respecta data și ora de livrare specificate în Comanda respectivă, totuși, întârzierile la livrare sunt posibile din cauza unor circumstanțe imprevizibile, neimputabile Vânzătorului. Ora și data de livrare a Comenzii către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat depind de regiunea de livrare și timpul necesar procesării Comenzii.

4.2. Riscul de nimicire sau deteriorare fortuită a Produsului este preluat de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat în momentul în care i se transmite Produsul și Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat aplică semnătura în actele care confirmă predarea Produsului către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat.

4.3. Livrarea Produsului se efectuează în următoarele moduri:

4.3.1. Livrarea Produsului la PE ales de Cumpărător la perfectarea Comenzii;

4.3.2. Livrarea Produsului pe adresă cu ajutorul serviciului de curieri se efectuează pe adresa specificată la perfectarea Comenzii;

4.3.3. Livrarea Produsului de către Î.S. „Posta Moldovei” până la oficiul poștal specificat în Comandă. Acest mod de livrare se aplică dacă este menționat direct în Magazinul online la perfectarea Comenzii, sau dacă la perfectarea Comenzii prin telefon persoana care primește Comanda i-a comunicat despre acest mod de livrare Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat;

4.3.4. Livrarea cu ajutorul altor organizații de curieri sau prestatori de servicii poștale în cazurile în care astfel se prevede în Magazinul online pentru regiuni concrete.

4.4. Ridicarea Produsului la PE:

4.4.1. În lipsa pretențiilor față de ambalajul individual al Produsului în momentul primirii Produsului, Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat verifică Comanda și confirmă prin semnătura sa în Lista de comenzi că a primit Produsul și nu are pretenții față de asortimentul, cantitatea, aspectul exterior, completarea Produsului, conformitatea Produsului primit cu cel comandat;

4.4.2. Dacă are pretenții față de ambalajul Produsului, Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat poate refuza recepționarea Produsului. În acest caz persoana care predă Produsul către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat nu îi transmite Produsul Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat, ci îi propune să deschidă ambalajul și să examineze vizual Produsul. Dacă la examinarea vizuală a Produsului se constată neconformități ale Produsului (rebut, lipsuri etc.), atunci persoana care predă Produsul către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat și Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat întocmesc un act privind neconformitățile constatate. În final, Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat poate ridica Produsul sau poate refuza primirea acestuia. Cantitatea de Produs primită de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat se menționează în acest act;

4.4.3. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat confirmă prin semnătura sa în Lista de comenzi că nu are pretenții față de aspectul exterior, cantitatea, calitatea (deficiențe evidente) și completarea Produsului. După ce Produsul a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, Vânzătorul nu acceptă pretențiile față de aspectul exterior, cantitatea, calitatea (deficiențe evidente) și completarea Produsului.

4.4.4. Pentru a evita cazurile de fraudă, dar și pentru a-și onora angajamentele asumate, în timpul transmiterii Comenzii către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, persoana care transmite Comanda este în drept să-i ceară să prezinte un act de identitate al Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat, dar și să ceară menționarea datelor actului de identitate prezentat de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, în Lista de comenzi. Vânzătorul garantează confidențialitatea și protecția informațiilor cu caracter personal ale Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat.

4.4.5. Comanda se păstrează la PE timp de 10 (zece) zile, începând cu ziua următoare celei în care a fost adusă de Vânzător la PE, iar apoi, dacă nu a fost solicitată de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, eliberarea se blochează și Produsul se restituie către Vânzător.

4.5. Primirea Produsului de la serviciul de curieri sau alți prestatori de serviciu poștale înregistrați, se efectuează conform regulilor organizațiilor menționate.

4.6. Produsul i se transmite Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat sau persoanei specificate în Comandă în calitate de destinatar.

4.7. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat primește împreună cu Produsul Formularul comenzii.

4.8. Dreptul de proprietate asupra Produsului este preluat de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat de la Vânzător din momentul primirii Produsului de către Cumpărător.

4.9. Produsul poate fi ridicat cu vehicule proprii pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova 21, între orele 08 și 13. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat poate perfecta Comanda în condiții de ridicare cu vehicule proprii, adresându-se către reprezentantul Vânzătorului (managerul regional ale cărui date de contact sunt menționate în Magazinul online).

Vânzătorul îl informează pe Cumpărător că Produsul este pregătit pentru eliberare printr-un mesaj SMS, pe Cumpărătorul Înregistrat – printr-un mesaj în cabinetul personal.

5. Prețul și achitarea pentru Produs

5.1. Prețul Produsului este specificat lângă denumirea indicată a Produsului în Magazinul online.

5.2. Prețul Produsului în Magazinul online poate fi modificat de Vânzător în mod unilateral. Totuși, prețul Produsului comandat de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat nu poate fi modificat.

5.3. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat achită costul Comenzii în modurile menționate în Magazinul online prin plată anticipată.

6. Returnarea Produsului

6.1. Returnarea Produsului de calitate corespunzătoare:

6.1.1. Returnarea Produsului de calitate corespunzătoare este posibilă nu pentru toate Produsele*, ci doar cele care au controlul deschiderii. Aceste Produse sunt marcate în Magazinul online și în Formularul comenzii printr-un simbol special „Returnare posibilă”;

* Conform Anexei la Legea privind protecția consumatorilor nr.105 pct.1-14.

6.1.2. Returnarea Produsului de calitate corespunzătoare este posibilă în cel târziu 14 (paisprezece) zile din momentul primirii Produsului de către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, dacă Produsul menționat nu a fost folosit, și-a păstrat proprietățile de consum și aspectul comercial (nu sunt violate sigiliile, etichetele de fabrică, nu sunt deteriorate toate elementele de protecție de deschidere a ambalajului, cum ar fi ambalajul de celofan, membrana de protecție etc.), și dacă Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat deține un act care confirmă cumpărarea Produsului (bon de casă sau bon comercial, sau Formularul comenzii, eliberat Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat împreună cu Produsul);

6.1.3. Dacă Produsul a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat la PE, atunci Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat returnează Produsul la PE la care a primit Produsul;

6.1.4. Dacă Produsul a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat de la serviciul de curieri, atunci returnarea Produsului se face prin intermediul acestor organizații numai după ce Cumpărătorul a primit confirmarea scrisă a Vânzătorului și acceptarea returnării;

6.1.5. Vânzătorul îi restituie Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat suma de bani plătită de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat pentru Produsul returnat, în cel târziu 14 (paisprezece) zile din data în care Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat a înaintat solicitarea respectivă. Cheltuielile bancare ale Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat pentru transferul plății nu se restituie. Totodată:

A) dacă Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat nu a primit (solicitat), nu din vina Vânzătorului, Comanda care a fost perfectată și i-a fost livrată, Părțile au convenit că în acest caz Vânzătorul reține cheltuielile sale de livrare din contul Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat pentru Produsul returnat în mărimea costului de livrare a Comenzii de către Vânzător către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, specificat în actele de însoțire a mărfii (Lista comenzii, Formularul comenzii);

B) dacă Cumpărătorul Înregistrat nu a primit (solicitat) Comanda, neplătită la momentul primirii, atunci Vânzătorul este în drept să rețină fără acceptare (fără a-l anunța pe Cumpărătorul Înregistrat și fără a obține consimțământul Cumpărătorului Înregistrat) cheltuielile sale (în mărimea menționată mai sus la pct.6.1.5. al Contractului) pentru transportarea de la Cumpărător a Produsului returnat din orice sume primite de Vânzător de la Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat în contul achitării oricăror Comenzi, penalități etc., dar și să caseze aceste cheltuieli din orice sume (reducere pentru volum, orice alți bani), care există în cont în cabinetul personal al Cumpărătorului Înregistrat, perfectat în Magazinul online Vânzătorului;

6.2. Returnarea Produsului de calitate necorespunzătoare:

6.2.1. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat, în cazul în care constată defecțiuni la Produs, care nu au fost specificate de Vânzător, la alegerea sa este în drept să refuze executarea Contractului și să ceară restituirea sumei plătite pentru Produs. Totodată Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat trebuie să-i returneze Vânzătorului Produsul cu defecțiuni;

6.2.2. Vânzătorul este responsabil pentru defecțiunile Produsului pentru care nu a fost stabilit un termen de garanție, dacă Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat va dovedi că acestea au apărut înainte de predarea Produsului către Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat sau din motive apărute până în acest moment;

6.2.3. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat este în drept să formuleze cerințe față de Vânzător referitoare la defecțiunile Produsului, dacă acestea au fost depistate în timpul termenului de garanție sau celui de valabilitate. În privința Produsului pentru care nu au fost stabilite termene de garanție sau de valabilitate, Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat este în drept să înainteze cerințele menționate, dacă a depistat deficiențele Produsului într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile din data în care Cumpărătorul a primit Produsul;

6.2.4. Cerințele Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat privind reducerea proporțională a prețului de achiziție al Produsului, compensarea cheltuielilor pentru remedierea deficiențelor Produsului, suportate de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat sau un terț, privind restituirea sumei de bani plătite pentru Produs vor fi satisfăcute de Vânzător în termen de 14 (paisprezece) zile din data înaintării cerinței respective;

6.2.5. Dacă Produsul a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat la PE, atunci Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat returnează Produsul la PE la care a primit Produsul;

6.2.6. Dacă Produsul a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat de la serviciul de curieri sau de la un alt prestator de servicii poștale, atunci returnarea Produsului se face prin intermediul organizației menționate;

6.2.7. Produsul poate fi returnat din ziua următoare celei în care a fost primit de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat.

6.3. Înlocuirea Produsului de calitate corespunzătoare și necorespunzătoare se realizează prin procedura „Returnarea produsului”.

6.4. Vânzătorul este în drept să stabilească un termen de garanție, să modifice sau să stabilească condiții de returnare suplimentare pentru un Produs anumit, operând modificări/completări la prezentul contract sau plasându-le în Magazinul online (de exemplu, la compartimentul „Pentru consultanți”).

7. Responsabilitatea

7.1. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Cumpărătorului/Cumpărătorului Înregistrat ca urmare a utilizării necorespunzătoare a Produsului procurat din Magazinul online.

7.2. Cumpărătorul poartă întreaga răspundere pentru veridicitatea informațiilor menționate la înregistrarea în Magazinul online, precum și pentru recepția și achitarea corespunzătoare a Produsului.

7.3. Părțile se exonerează de răspundere pentru neexecutarea integrală sau parțială a obligațiunilor lor, dacă această neexecutare a rezultat din circumstanțe de forță majoră, survenite după ce Părțile au încheiat Contractul, în urma unor evenimente excepționale, pe care Părțile nu au putut să le prevadă și să le prevină prin măsuri rezonabile (impediment justificator de neexecutare).

7.4. În alte cazuri de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiunilor lor, Părțile poartă răspundere conform legislației în vigoare.

8. Date cu caracter personal

8.1. Dacă Cumpărătorul nu se înregistrează în Magazinul online în calitate de Cumpărător Înregistrat, se consideră că Cumpărătorul nu i-a furnizat Vânzătorului informații despre sine care se referă la date cu caracter personal. Dacă dintr-un motiv anumit Vânzătorul a aflat datele cu caracter personal ale Cumpărătorului, Vânzătorul va folosi datele cu caracter personal conform pct.8.2. din Contract.

8.2. Vânzătorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor Înregistrați doar pentru executarea Contractului. În caz de încetare a Contractului (ținând cont de pct.9.5. din Contract), din orice motive, Vânzătorul este obligat, în termenul stabilit de lege, să elimine orice informații/să distrugă orice acte care conțin date cu caracter personal ale Cumpărătorilor Înregistrați. Folosind datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor Înregistrați, Vânzătorul se obligă să se conducă de prevederile legislației în vigoare care reglementează folosirea datelor cu caracter personal.

8.3. Vânzătorul se obligă să nu divulge datele cu caracter personal. Nu se consideră o încălcare furnizarea de către Vânzător a datelor cu caracter personal partenerilor săi (agenților care eliberează Produsul la PE și altor terți care acționează în temeiul contractului cu Vânzătorul), pentru ca Vânzătorul să-și execute obligațiunile față de Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat.

8.4. Nu se consideră o încălcare a obligațiunilor divulgarea datelor cu caracter personal conform prevederilor întemeiate și aplicabile ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

8.5. Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile furnizate de Cumpărător în Magazinul online sub o formă general accesibilă.

9. Alte clauze

9.1. Raporturilor dintre Vânzător și Cumpărător/Cumpărătorul Înregistrat, nereglementate prin Contract, li se aplică normele juridice specificate la pct.1.1. din Contract.

9.2. Cumpărătorul/Cumpărătorul Înregistrat garantează că înțelege și acceptă integral și necondiționat toate prevederile prezentului Contract.

9.3. Părțile vor tinde să soluționeze toate litigiile apărute pe cale amiabilă, dacă nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi transmis în instanța de judecată conform legislației în vigoare.

9.4. Nevalabilitatea vreunei prevederi din prezentul Contractului nu atrage nevalabilitatea celorlalte prevederi.

9.5. Vânzătorul este în drept să detalieze/precizeze prevederile Contractului, plasând informațiile respective în Magazinul online, la compartimentul „Pentru consultanți”.

9.6. Dacă la momentul încetării Contractului la Părți (cel puțin, la una) au rămas obligațiuni neexecutate, asumate în cadrul Contractului, Contractul va înceta numai după onorarea tuturor obligațiunilor de acest fel.

11. Datele Vânzătorului

INT SPACE GROUP SRL

IDNO 1022600019511

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C. Brâncuși 124/1

Cod TVA 0309746

Înștiințarea de recepționare a Notificării de Comerț nr.

P-29057/2022

Înștiințarea de recepționare a Notificării de Comerț nr. P-29058/2022

Director ______________Dumitru Popa

Tel.: + 37322000905, +37322000377

popa-sign

semnat.pdf


ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

(дистанционный в сфере электронной торговли)

Основные определения

Покупатель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести товары, либо заказывающее, приобретающее или использующее товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, разместившее Заказ в Интернет-магазине Продавца, либо указанное в Заказе в качестве покупателя (получателя) Товара.

Зарегистрированный покупатель – Покупатель, зарегистрировавшийся на сайте Интернгет-магазина, для чего предоставивший о себе Продавцу индивидуальную информацию (фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон и др.), которая может быть использована для оформления Заказа многократно. Данная информация предоставляется при оформлении Заказа.

Продавец: INT SPACE GROUP SRL

Юридический адрес: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. К. Брынкушь 124/1,

IDNO 1022600019511

Интернет-магазин – сайт, на котором любой Покупатель может ознакомиться с продаваемыми Продавцом товарами (далее – «Товар»), их описанием и ценами, выбрать определенный Товар, способ оплаты и доставки Товара, оформить Заказ. Интернет-магазин размещен в Интернете по адресу www.new.faberlic.com

Товар – объект купли-продажи, не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте и представленный к продаже в Интернет-магазине посредством размещения в соответствующем разделе Интернет-магазина. Предметом купли-продажи могут быть только Товары, отмеченные в Интернет-магазине как Товары со статусом «в наличии», в отношении покупки которых Продавец отправил электронными средствами информации свое подтверждение в ответ на оформленный Покупателем заказ.

Заказ – оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку по указанному в запросе адресу Товаров, выбранных в Интернет-магазине, отправленный посредством сети. Заказ представляет собой оферту Покупателя, адресованную Продавцу, в целях заключения Договора с помощью электронных средств, подпадающего под  регулирование Закона РМ №284 от 22.04.2004 «об электронной торговле». Договор купли-продажи с Покупателем считается заключенным после акцепта (подтверждения Продавца) с помощью электронных средств о получении информации о заказе Покупателя (оферты), с момента его получения – обмена информацией утвердительного характера относительно Товара

1.Предмет Договора. Общие положения

1.1. Настоящий договор купли-продажи (далее – «Договор») определяет порядок розничной купли-продажи Товаров в Интернет-магазине и в соответствии со статьей 1029 частью 3 ГК РМ является официальной публичной офертой INT SPACE GROUP SRL (Продавец), адресованной физическим лицам (Покупателям). К отношениям Сторон применяются положения ГК РМ (в т.ч. положения о купле-продаже (глава 1 (Часть I, VII) Раздела 3 Книги Третьей ГК РМ), положения о договорах, заключаемых с использованием электронных средств, преддоговорные обязательства в случае дистанционных договоров, Закон РМ №105 от 13.03.2003 «О защите прав потребителей», Закон РМ №284 «об электронной торговле», Правила продажи отдельных видов товаров и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

При совместном упоминании Продавец и Покупатель/Зарегистрированный покупатель далее именуются «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона».

1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора.

1.3. Заказывая Товары в Интернет-магазине, Покупатель соглашается со всеми условиями Договора.

1.4. Продавец обязуется продать Покупателю/Зарегистрированному покупателю, а Покупатель/Зарегистрированный покупатель обязуется принять и оплатить заказанный в Интернет-магазине Товар.

1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, Покупатель/Зарегистрированный покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенные в Интернет-магазине www.new.faberlic.com. В случае изменения условий Договора Продавец размещает в Интернет-магазине соответствующее уведомление и измененный текст Договора не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты их вступления в силу.

1.6. Покупатель/Зарегистрированный покупатель соглашается с условиями настоящего Договора и Договор считается заключенным Сторонами:

1.6.1. Если Покупатель не является Зарегистрированным покупателем – с момента подтверждения Продавцом оформленного Покупателем Заказа в Интернет-магазине;

1.6.2. Если Покупатель регистрируется в Интернет-магазине самостоятельно – с момента отправления Покупателю на его e-mail и на номер мобильного телефона, указанные Покупателем при регистрации, письма с паролем, кодом верификации и регистрационным номером;

1.6.3. Если Покупателя регистрирует другой Зарегистрированный покупатель – с момента отправления Покупателю, которого регистрирует Зарегистрированный покупатель, на его e-mail и на номер мобильного телефона, указанные при регистрации, письма с паролем, кодом верификации и регистрационным номером.

1.7. Действующая версия Договора размещена в Интернет-магазине. Продавец вправе в любое время изменить и/или дополнить Договор, разместив в Интернет-магазине обновленную версию Договора. Условия обновленного Договора применяются для Заказов, оформленных после вступления в силу обновленной версии Договора.

2. Регистрация в Интернет-магазине

2.1. Оформить Заказ в Интернет-магазине могут Зарегистрированные покупатели и Покупатель (физическое лицо).

2.2. При регистрации в Интернет-магазине Покупатель/Зарегистрированный покупатель несет ответственность за точность и правильность информации, предоставленной им при регистрации. Если Покупателя регистрирует Зарегистрированный покупатель, то ответственность за точность и правильность информации, предоставленной при регистрации, несет этот Зарегистрированный покупатель.

2.3. При самостоятельной регистрации или регистрации Зарегистрированным покупателем указываются следующие данные:

Фамилия

Имя

Отчество

E-mail

Мобильный телефон

Почтовый адрес

2.4. После ввода данных и их подтверждения Зарегистрированному покупателю на его e-mail и на номер мобильного телефона высылается письмо с паролем, кодом верификации и регистрационным номером. Логином является регистрационный номер, паролем – любые символы (латинские буквы и/или цифры) в количестве не менее шести символов. Индивидуальная идентификация Зарегистрированного покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени Зарегистрированного покупателя. Зарегистрированный покупатель самостоятельно несет ответственность за все возможные негативные последствия в случае передачи логина и пароля третьим лицам.

2.5. Логин и пароль дают возможность Зарегистрированному покупателю использовать личный кабинет в Интернет-магазине, в том числе: оформлять Заказы, подавать заявки на отсрочку платежа и т.п.

3. Оформление и сроки выполнения Заказа

3.1. Заказ Покупателя/Зарегистрированного покупателя может быть оформлен в Интернет-магазине.

3.2. При оформлении Заказа Покупатель/Зарегистрированный покупатель заполняет форму Заказа на Товар в Интернет-магазине. Заказ считается надлежащим образом, оформленным с момента утверждения Заказа Покупателем/Зарегистрированным покупателем (функция «Утвердить заказ» в личном кабинете в Интернет-магазине).

3.3. Зарегистрированный покупатель имеет право изменить состав Заказа до момента поступления его на сборку путем уведомления об этом Продавца в личном кабинете в Интернет-магазине.

3.4. Когда Товар поступил на агентский пункт выдачи, осуществляющий по поручению Продавца выдачу Товара Покупателям (далее – «ПВ»), Покупателя оповещают SMS-сообщением.

3.5. При доставке Товара с помощью третьих лиц (курьерской службой, зарегистрированными поставщиками почтовых услуг и др.) Покупателя/Зарегистрированного покупателя оповещают о прибытии Заказа такие третьи лица.

3.6. Если в момент формирования Заказа нужного Товара нет в наличии, то Зарегистрированный покупатель может заказать Товар, используя функцию «Автозаказ». Продавец уведомит Зарегистрированного покупателя о наличии Товара в личном кабинете, как только Товар поступит к Продавцу. Перечень Товара, доступного для автозаказа, определяется по усмотрению Продавца.

4. Доставка Товара

4.1. Продавец приложит все усилия для соблюдения даты и времени доставки, указанных в соответствующем Заказе, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. Время и дата доставки Заказа Покупателю/Зарегистрированному покупателю зависят от региона доставки и времени, необходимого для обработки Заказа.

4.2. Риск случайного уничтожения или повреждения Товара переходит к Покупателю/Зарегистрированному покупателю в момент передачи ему Товара и проставления Покупателем/Зарегистрированным покупателем подписи в документах, подтверждающих передачу Товара Покупателю/Зарегистрированному покупателю.

4.3. Доставка Товара осуществляется способами:

4.3.1. Доставка Товара на ПВ, выбранный Покупателем при оформлении Заказа;

4.3.2. Адресная доставка Товара с помощью курьерской службы осуществляется по адресу, указанному при оформлении Заказа;

4.3.3. Доставка Товара IS «Posta Moldovei» до почтового отделения, указанного в Заказе. Данный способ доставки применяется, если это прямо указано в Интернет-магазине при оформлении Заказа, либо, если при оформлении Заказа по телефону лицо, принимающее Заказ, сообщило о таком способе доставки Покупателю/Зарегистрированному покупателю;

4.3.4. Доставка с помощью иных курьерских организаций или поставщиков почтовых услуг в случаях, если это предусмотрено в Интернет-магазине для конкретных регионов.

4.4. Получение Товара на ПВ:

4.4.1. При отсутствии претензий к индивидуальной упаковке Товара в момент получения Товара Покупатель/Зарегистрированный покупатель проверяет Заказ и подтверждает своей подписью в Списке заказов, что получил Товар и не имеет претензий по ассортименту, количеству, внешнему виду, комплектации Товара, соответствию полученного Товара, заказанному;

4.4.2. При претензии к упаковке Товара Покупатель/Зарегистрированный покупатель может отказаться от приема Товара. В этом случае лицо, осуществляющее передачу Товара Покупателю/Зарегистрированному покупателю, не передает Товар Покупателю/Зарегистрированному покупателю, а предлагает вскрыть упаковку и произвести осмотр Товара. Если при осмотре Товара выявляются несоответствия Товара (брак, недовложения и т.п.), то лицо, передающее Товар Покупателю/Зарегистрированному покупателю и Покупатель/Зарегистрированный покупатель составляют акт о выявленных несоответствиях. В итоге Покупатель/Зарегистрированный покупатель может забрать Товар или отказаться от его получения. Количество принятого Покупателем/Зарегистрированным покупателем Товара указывается в таком акте;

4.4.3. Покупатель/Зарегистрированный покупатель подтверждает своей подписью в Списке заказов, что не имеет претензий к внешнему виду, количеству, качеству (явные недостатки) и комплектности Товара. После приемки Товара Покупателем/Зарегистрированным покупателем, Продавец не принимает претензий по внешнему виду, количеству, качеству (явные недостатки) и комплектности Товара.

4.4.4. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, при передаче Покупателю/Зарегистрированному покупателю Заказа лицо, осуществляющее передачу Заказа, вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя/Зарегистрированного покупателя, а также потребовать указать реквизиты предоставленного Покупателем/Зарегистрированным покупателем документа, удостоверяющего личность Покупателя/Зарегистрированного покупателя, в Списке заказов. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональной информации Покупателя/Зарегистрированного покупателя.

4.4.5. Заказ хранится на ПВ в течение 10 (десять) дней начиная со дня, следующего после его доставки Продавцом на ПВ, а затем, в случае если он не был  востребован Покупателем/Зарегистрированным покупателем, блокируется для выдачи и возвращается Продавцу.

4.5. Получение Товара от курьерской службы или иных зарегистрированных поставщиков почтовых услуг осуществляется в соответствии с правилами указанных организаций.

4.6. Товар передается Покупателю/Зарегистрированному покупателю или лицу, указанному в качестве получателя в Заказе.

4.7. Покупатель/Зарегистрированный покупатель вместе с Товаром получает Бланк заказа.

4.8. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю/Зарегистрированному покупателю с момента получения Товара Покупателем.

4.9. Самовывоз Товара возможен по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, Московский пр-кт 21 с 08 до 13 часов. Оформить Заказ на условиях самовывоза Покупатель/Зарегистрированный покупатель, может обратившись к представителю Продавца (региональному менеджеру, контакты которого указаны в Интернет-магазине).

О готовности Товара к выдаче Продавец уведомляет Покупателя SMS-сообщением, Зарегистрированного покупателя – сообщением в личном кабинете.

5. Цена и оплата Товара

5.1. Цена Товара указана рядом с определенным наименованием Товара в Интернет-магазине.

5.2. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный Покупателем/Зарегистрированным покупателем Товар изменению не подлежит.

5.3. Оплата Заказа Покупателем/Зарегистрированным покупателем осуществляется способами, указанными в Интернет-магазине путем предоплаты.

6. Возврат Товара

6.1. Возврат Товара надлежащего качества:

6.1.1. Возврат Товара надлежащего качества возможен не для всех Товаров*, а только для тех, которые имеют контроль вскрытия. Данные Товары отмечены в Интернет-магазине и в Бланке заказа специальным значком «Возможен возврат»;

* В соответствии с Приложением к Закону №105 о защите прав потребителей пп.1-14.

6.1.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения Товара Покупателем/Зарегистрированным покупателем, если указанный Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и товарный вид (не нарушены пломбы, фабричные ярлыки, не повреждены все защитные элементы вскрытия упаковки, такие как внешняя целлофановая упаковка, защитная мембрана и т.п.), а также при наличии у Покупателя/Зарегистрированного покупателя документа, подтверждающего покупку Товара (кассовый чек, или товарный чек, или Бланк заказа, выданный Покупателю/Зарегистрированному покупателю вместе с Товаром);

6.1.3. Если Товар получен Покупателем/Зарегистрированным покупателем на ПВ, то возврат Товара осуществляется Покупателем/Зарегистрированным покупателем на ПВ, на котором был получен Товар;

6.1.4. Если Товар получен Покупателем/Зарегистрированным покупателем от курьерской службы, то возврат Товара осуществляется при посредничестве указанных организаций только после получения покупателем письменного подтверждения Продавца и приеме возврата;

6.1.5. Продавец возвращает Покупателю/Зарегистрированному покупателю денежную сумму, уплаченную Покупателем/Зарегистрированным покупателем за возвращенный Товар, не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней со дня предъявления Покупателем/Зарегистрированным покупателем соответствующего требования. Банковские расходы Покупателя/Зарегистрированного покупателя за перевод платежа не возвращаются. При этом:

А) в случае если Покупатель/Зарегистрированный покупатель не получил (не востребовал) не по вине Продавца оформленный и доставленный ему Заказ, то Стороны пришли к соглашению, что в этом случае Продавец удерживает свои расходы на доставку от Покупателя/Зарегистрированного покупателя возвращенного Товара в размере стоимости доставки Заказа Продавцом Покупателю/Зарегистрированному покупателю, указанной в товаросопроводительных документах (Список заказа, Бланк заказа);

Б) в случае если Зарегистрированным покупателем не получен (не востребован) Заказ, не оплаченный на момент получения, то Продавец вправе в без акцептном порядке (без уведомления Зарегистрированного покупателя и без получения согласия Зарегистрированного покупателя) удержать свои расходы (в указанном выше в п.6.1.5. Договора размере) на доставку от Покупателя возвращенного Товара из любых сумм, полученных Продавцом от Покупателя/Зарегистрированного покупателя в счет оплаты любых Заказов, неустоек и т.д., а также списать такие расходы из любых сумм (объемная скидка, любые иные денежные средства), находящихся на счете в личном кабинете Зарегистрированного покупателя, оформленного в Интернет-магазине Продавца;

6.2. Возврат Товара ненадлежащего качества:

6.2.1. Покупатель/Зарегистрированный покупатель в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были оговорены Продавцом, по своему выбору вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. При этом Покупатель/Зарегистрированный покупатель должен возвратить Продавцу Товар с недостатками;

6.2.2. Продавец отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Покупатель/Зарегистрированный покупатель докажет, что они возникли до передачи Товара Покупателю/Зарегистрированному покупателю или по причинам, возникшим до этого момента;

6.2.3. Покупатель/Зарегистрированный покупатель вправе предъявить требования к Продавцу в отношении недостатков Товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. В отношении Товара, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, Покупатель/Зарегистрированный покупатель вправе предъявить указанные требования, если недостатки Товара обнаружены им в разумный срок, но не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня получения Товара Покупателем;

6.2.4. Требования Покупателя/Зарегистрированного покупателя о соразмерном уменьшении покупной цены Товара, возмещении расходов на исправление недостатков Товара Покупателем/Зарегистрированным покупателем или третьим лицом, возврате уплаченной за Товар денежной суммы, подлежат удовлетворению Продавцом в течение 14 (четырнадцати) дней со дня предъявления соответствующего требования;

6.2.5. Если Товар получен Покупателем/Зарегистрированным покупателем на ПВ, то возврат Товара осуществляется Покупателем/Зарегистрированным покупателем на ПВ, на котором был получен Товар;

6.2.6. Если Товар получен Покупателем/Зарегистрированным покупателем от курьерской службы или от другого поставщика почтовых услуг, то возврат Товара осуществляется при посредничестве указанной организации;

6.2.7. Вернуть Товар можно начиная со следующего дня после дня его получения Покупателем/ Зарегистрированным покупателем.

6.3. Замена Товара надлежащего качества и Товара ненадлежащего качества производится через процедуру «Возврат товара».

6.4. Продавец вправе устанавливать гарантийный срок, а также изменять или устанавливать дополнительные условия возврата какого-либо Товара, путем внесения изменений/дополнений в настоящий Договор или путем размещения их в Интернет-магазине (например, в разделе «Консультантам»).

7. Ответственность

7.1. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю/Зарегистрированному покупателю вследствие ненадлежащего использования Товара, приобретенного в Интернет-магазине.

7.2. Покупатель несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных при регистрации в Интернет-магазине, а также за надлежащее принятие и оплату Товара.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Сторонами Договора, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (оправданное неисполнение).

7.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Персональный данные

8.1. В случае, когда Покупатель не регистрируется в Интернет-магазине в качестве Зарегистрированного покупателя, то Покупатель не считается предоставившим Продавцу информацию о себе, относящуюся к персональным данным. Если по какой-либо причине персональные данные Покупателя стали известны Продавцу, то использование персональных данных осуществляется Продавцом согласно п.8.2. Договора.

8.2. Персональные данные Зарегистрированных покупателей могут использоваться Продавцом только для исполнения Договора. В случае прекращения Договора (с учетом п.9.5. Договора) по любым основаниям Продавец обязан в установленный законом срок удалить любую информацию/уничтожить любые документы, содержащие персональные данные Зарегистрированных покупателей. Используя персональные данные Зарегистрированных покупателей Продавец обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, регулирующего использование персональных данных.

8.3. Продавец обязуется не разглашать персональные данные. Не считается нарушением предоставление Продавцом персональных данных своим партнерам (агентам, осуществляющим выдачу Товара на ПВ, и иным третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом) для исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем/Зарегистрированным покупателем.

8.4. Не считается нарушением обязательств разглашение персональных данных в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства о защите персональных данных.

8.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем в Интернет-магазине в общедоступной форме.

9. Прочие условия

9.1. К отношениям между Продавцом и Покупателем/Зарегистрированным покупателем, неурегулированным Договором, применяются нормы права, указанные в п.1.1. Договора.

9.2. Покупатель/Зарегистрированный покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

9.3. Все возникающие споры Стороны будут стремиться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан в суд в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой недействительности остальных положений.

9.5. Продавец вправе детализировать/уточнять условия Договора путем размещения соответствующей информации в Интернет –магазине в разделе «Консультантам».

9.6. Если на момент прекращения Договора у Сторон (хотя бы у одной) остались неисполненные обязательства, принятые на себя в рамках Договора, то Договор прекращается только после исполнения всех таких обязательств.

11. Реквизиты Продавца

INT SPACE GROUP SRL

IDNO 1022600019511

Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. К. Брынкушь 124/1

Код НДС 0309746

Înștiințarea de recepționare a Notificării de Comerț nr.

P-29057/2022

Înștiințarea de recepționare a Notificării de Comerț nr. P-29058/2022

Директор ______________Попа Дмитрий

Тел: + 37322000905, +37322000377

popa-sign

semnat.pdf